Harmet

Kvaliteet


Meie tehastes toimub kogu protsessi jooksul valmivate moodulite elementide ja lõpetatud tööde kvaliteedikontroll, mille kohta vormistatakse vastavad kontroll-lehed. Enne mooduli tehasest väljumist toimub põhjalik lõppkontroll ja alles pärast kõigi leitud vigade parandamist on lubatud moodulid pakkida ning teele saata.

ISO 9001 (pdf) – Meil on väljaarendatud hästitoimiv standardile ISO 9001 vastav kvaliteedijuhtimissüsteem.

ISO 14001 (pdf) – Kasutame tootmises parimaid tehnoloogiaid ja materjale, oleme efektiivsed ja säästame looduslikke ressursse, rakendades meetmeid keskkonna saastamise vältimiseks – meie keskkonnajuhtimissüsteem vastab standardile ISO 14001. Olulised keskkonnaaspektid on: ohtlikud jäätmed ja sorteerimata tootmis- ja ehitusjäätmed.

ETA 10/0033 (pdf) – Meie puidust majamoodulid vastavad Euroopas kehtivatele tehnilistele nõuetele ja selle tõestuseks on väljastatud vastav sertifikaat ETA 10/0033.

0809-CPR-1165 (pdf) – Meie tehaste tootmistingimuste vastavust Euroopas kehtivatele nõuetele kontrollitakse regulaarselt soome firma VTT Expert Services OÜ poolt ja vastavuse tõestuseks on väljastatud sertifikaat 0809-CPR-1165.

ISO 45001 (pdf) – Töötervishoiu ja tööohutuse alases tegevuses lähtutakse eelkõige EV seadusandlusest, millele lisanduvad standardist ISO 45001 tulenevad nõuded.

CE märgis – Meie puidust majamoodulitele on väljastatud CE märgis.

SINTEF (pdf) – Meie puitkarkass moodulid vastavad Norras kehtivatele tehnilistele nõuetele ja dokumentatsioonile. Selle tõestuseks on ettevõttele HARMET väljastatud sertifikaat SINTEF Technical Approval TG 20702.


Harmet OÜ juhtimispõhimõtted on:

  • Oleme erinevaid mooduleid ja soojakuid tootev ning paigaldav firma, kes vastutab loodava keskkonna eest ning kohandab oma tegevust keskkonna ja  ühiskonna nõudmiste järgi;
  • Projektides arvestame tellijate ootuste ja nõudmistega, teostame tööd tähtaegselt ja vastavalt kavandatule;
  • Kasutame parimaid saadaolevaid tehnoloogiaid ja materjale;
  • Täidame kõiki meile kohalduvaid õiguslikke ja muid nõudeid;
  • Kasutame looduslikke ressursse efektiivselt ja säästlikult, rakendades meetmeid keskkonna saastamise vältimiseks;
  • Töötame ohutult, väldime vigastusi ja põdurust;
  • Arendame ja koolitame oma töötajaid, tõstmaks nende professionaalsust ja teadlikkust;
  • Ettevõtte juhtkond püstitab eesmärgid ja tagab nende täitmise kaudu juhtimissüsteemi toimivuse pideva parendamise.