Harmet

Kvalitet


I våra fabriker utförs kvalitetskontroller under hela tillverkningsprocessen på moduler och element under produktion och på färdiga delar. Kvalitetskontrollen dokumenteras i särskilda kontrollprotokoll. Innan en modul lämnar fabriken utförs en grundlig slutkontroll och först när alla upptäckta brister har åtgärdats är det tillåtet att packa och skicka iväg modulerna.

ISO 9001 (pdf) – Vi har ett utvecklat, välfungerande kvalitetsledningssystem som motsvarar ISO 9001-standarden.

ISO 14001 (pdf) – I produktionen använder vi den bästa tekniken och de bästa materialen, vi är effektiva och sparar på naturresurser, vidtar åtgärder för att undvika förorening av miljön, vårt miljöledningssystem lever upp till standarden ISO 14001. Viktiga miljöaspekter är: farligt avfall och osorterat produktions- och byggavfall.

ETA 10/0033 (pdf) – Våra husmoduler av trä lever upp till de tekniska krav som gäller i Europa och som bevis på det har certifikat ETA 10/0033 utfärdats.

0809-CPR-1165 (pdf) – Att produktionsförhållandena i våra fabriker motsvarar kraven som ställs i Europa kontrolleras regelbundet av den finska firman VTT Expert Services OY och som bevis på det har certifikat 0809-CPR-1165 utfärdats.

ISO 45001 (pdf) – Inom området hälsa och säkerhet på arbetsplatsen utgår vi framför allt från Estlands lagar men dessutom följer vi kraven i standarden ISO 45001.

CE-märkning – Våra husmoduler av trä är CE-märkta.

SINTEF (pdf) – Our timber frame modules comply with the technical requirements and documentation requirements in Norway. The corresponding certificate SINTEF Technical Approval TG 20702 has been issued to HARMET.


Harmet OÜs ledningsfilosofier är:

  • Vi är ett företag som tillverkar och monterar olika moduler och baracker, som tar ansvar för miljöerna vi skapar och anpassar vår verksamhet till vad miljön och samhället kräver;
  • I projekten tar vi hänsyn till beställarens förväntningar och krav, vi utför arbetet i tid och enligt plan;
  • Vi använder den bästa tekniken och de bästa materialen som finns tillgängliga;
  • Vi uppfyller alla juridiska och andra krav som gäller för oss;
  • Vi använder naturtillgångar effektivt och sparsamt och vi vidtar åtgärder för att undvika att förorena miljön;
  • Vi arbetar på ett säkert sätt, förebygger skador och utslitning;
  • Vi satsar på och utbildar våra medarbetare, höjer deras yrkesskicklighet och kunskapsnivå;
  • Företagsledningen ställer upp mål och ser genom deras uppfyllande till att ledningssystemets funktionalitet ständigt förbättras.